Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

MIRA – Sørumsand

Oppgaven har vært å lage et renseprosessanlegg for avløpsvann og en administrasjonsdel for MIRA IKS på Tangen ved Sørumsand. Prosjekteringen har resultert i et driftsfunksjonelt anlegg med en utforming som er tilpasset natur- og kulturmiljøet langs Kongsvingerbanen.

 

FAKTA

Sted: Lystadvegen på Tangen, Sørumsand

Program/innhold: Avløpsrenseanlegg, prosessanlegg og administrasjon

Oppdragsgiver: MIRA IKS, Midtre Romerike Avløpsselskap IKS

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Landskap: Østengen & Bergo AS

Konsulterende ingeniører: Krüger Kaldnes, Norconsult, SWECO, COWI

Entreprenør: Bermingrud Entreprenør AS

Perspektivtegner: Dyrvik Arkitekter AS

Bruttoareal: 6 500 m2 BTA

Oppføring/status: Ferdigstilt november 2016.

 

Det har vært et ønske å lage dempet bygg. Det er derfor valgt en enkel volumoppbygging og en fasadekledning i grånet malmfuru som omslutter hele bygningsvolumet og dermed alle funksjoner. Material- og fargepalett er holdt i naturtoner som gir sammenheng til byggets omgivelser. Bygget er lagt langs med en ravine og lagt delvis inn i terrenget slik at bygget ikke stikker mer opp av landskapet enn nødvendig. De kraftige dimensjonene og relieffet i kledningen spiller sammen med trestammene i vegetasjonsskjermen som skal etableres rundt bygget.

Bygget er delt inn i to hovedprogrammer. Renseprosessanlegg for avløpsvann er en uren sone og arealene med kontorarbeidsplasser og tilhørende funksjoner for administrasjonen til MIRA IKS er en såkalt ren sone. De to hovedprogrammene ligger i hvert sitt bygningsvolum. I administrasjonsdelen ligger også flere støttefunksjoner som er en del av driftssonen (uren sone). Det er blant annet garderober, laboratorium, verksted og garasje. Det har vært viktig å markere skille mellom ren og uren sone med ulike påkledningsmuligheter og rengjøringsmuligheter. De ulike sonene og delene av programmene har egne innganger. Administrasjons-delen oppfyller krav til tilgjengelighet for alle. Når det gjelder selve prosessanlegget, er det deler av denne funksjonen som ikke kan tilrettelegges for alle.

Det har vært et ønske at kultur- og naturlandskapet, også skulle oppleves når man er inne i bygget. I tillegg har det vært et ønske å skape kontakt mellom ulike soner og funksjoner inne i bygget. Store vindusflater og siktlinjer flere steder er virkemidler for å oppnå dette. Dette har medført at arbeidssituasjonene også har gode dagslysforhold.

Byggets konstruksjon er en hybrid bestående av plass-støpt betong og delvis i prefabrikkerte betongelementer. Fasaden er bygget opp av sandwichelementer i betong som er kledd med grånet malmfuru. Vindusprofiler er i lakkerte metall. Innvendig i administrasjonsdelens eksponeres betongoverflaten til sandwichelementene og vegger i fellesarealene er kledd med furufiner. Himlinger er kledd med trespiler i furu og gulvbelegg er slipt betong og banebelegg.

 

 

Personvern og cookies