Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Oppstart av planarbeid Lørenveien 51 og Lørenvangen 14 m.fl. i Oslo

I henhold til Pbl. § 12-8 varsles det om oppstart av planarbeid i forbindelse med utvikling av Lørenveien 51 og Lørenvangen 14, i bydel Grünerløkka i Oslo. Planarbeidet omfatter eiendommene g/bnr. 126/72 og 124/32, samt g/bnr. 124/49, deler av 126/101 og deler av 126/68. Dyrvik Arkitekter utfører reguleringsarbeidet på vegne av Lørenvangen Utbygging KS.

Planområdet er ca. 15 dekar stort og vil bli foreslått regulert til bolig, barnehage, offentlig torg, gang- og sykkelvei, forretning, bevertning og annen offentlig eller privat tjenesteyting mm. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for bolig og byutvikling innenfor eiendommene som i dag er regulert til industri, samt gang- og sykkelvei langs Alnabanen. Reguleringen vil være i tråd med overordnede planer.

Plansaken kan følges på Oslo Kommunes nettsider: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn

Saksnummer: 201601635

Eventuelle merknader sendes til:

Dyrvik Arkitekter v/Agnete Syrtveit
Maridalsveien 29
0175 Oslo
eller på epost: as@dyrvik.no.

Innen 25.mai 2016.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Agnete Syrtveit, tlf. 22 99 91 16.

Personvern og cookies