Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Oppstart av planarbeid Malerhaugveien 19-23 i Oslo

I henhold til Pbl. § 12-8 varsles det om oppstart av planarbeid i forbindelse med utvikling av Malerhaugveien 19-23, i bydel Gamle Oslo i Oslo. Planarbeidet omfatter eiendommene gnr/bnr. 130/74 og deler av 130/105. Dyrvik Arkitekter utfører reguleringsarbeidet på vegne av Urbanium AS.

Planområdet er ca. 5,9 dekar stort og vil bli foreslått regulert til bolig, gang- og sykkelvei, fortau, kontor, forretning, bevertning og annen offentlig eller privat tjenesteyting mm. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for bolig og byutvikling innenfor eiendommene som i dag er regulert til industri, samt gang- og sykkelvei markert i VPOR Ensjø.

Plansaken kan følges på Oslo Kommunes nettsider på saksnummer: 201610661

Eventuelle merknader sendes til:
Dyrvik Arkitekter v/ Hedda Leivestad
Maridalsveien 29
0175 Oslo, eller på epost:
hl@dyrvik.no.

Innen 23.desember 2016.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Hedda Leivestad, tlf. 22 99 91 26.

Personvern og cookies