Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Plan

JORDNÆRT – BRØSET NORD

7. januar 2021

Brøset skal bli en ny fremtidsrettet og klimavennlig bydel i Trondheim. Utvikling av Brøset skal bidra til å sikre en langsiktig god og bærekraftig byutvikling i tråd med overordnende føringer om å planlegge for kompakte byer med redusert transportbehov. Utviklingen …

Mer ...

NYPAPPEN – Sarpsborg

19. november 2020

NYPAPPEN er et stort byutviklingsprosjekt på gamle Peterson Papirfabrikks arealer i Sarpsborg. Fabrikken er flyttet, og området skal omdannes til ny bydel, med boliger og næring innenfor en mix av eksiterende fabrikkstrukturer og ny bebyggelse. Området skal omdannes over lang …

Mer ...

KRYDDERHAGEN – Oslo

27. september 2019

Utvikling av 500 boliger på tidligere industriområde på Hasle i Oslo. Fem åpne kvartaler med frodige indre gårdsrom og sammenbindende gatetun som skaper forbindelser til omkringliggende bystruktur. Prosjektet fikk hederlig omtale som en av tre finalister til Oslo bys arkitekturpris …

Mer ...

STRØMMEN STASJON

29. april 2019

Strømmen stasjon er et knutepunkt for urban utvikling på Strømmen. Hovedintensjonene i prosjektet er å tilrettelegge for fremtidsrettet byutvikling gjennom grønn urbanisering, med kollektiv transport, bolig, noe næring og samlende felles uterom som by-generatorer. FAKTA Sted: Strømmen Program/innhold: Bolig, togstasjon handel, offentlig, grøntområder …

Mer ...

TORGGATA AREALBRUKSENDRING – Oslo

14. mars 2019

Rapporten identifiserer og dokumenterer arealbruksvirkninger av Oslo kommunes gateprosjekt i Torggata. Arbeidet er utført innenfor Statens Vegvesen, Vegdirektoratets FoU-program «Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byer» (Bedre By). Målet for programmet er å gi et bedre analysegrunnlag for samfunnsøkonomiske analyser …

Mer ...

LARVIK SENTRUM

1. mars 2019

Larvik skal få ny Intercity-stasjon der det står mellom to alternativer, Kongegata eller Indre Havn. Mulighetsstudiet ser på potensialer og konsekvenser for sentrumssonen som følge av stasjonsplassering i Indre Havn. Med Intercity-prosjektet, uavhengig av stasjonslokalisering, står Larvik foran en byutvikling …

Mer ...

DRAMMEN HELSEPARK

1. mars 2019

Visjonen med Drammen Helsepark er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling på Brakerøya i Drammen vis a vis nytt sykehus i Drammen. Dyrvik Arkitekter har sammen med SLA utarbeidet illustrasjonsprosjektet for detaljregulering …

Mer ...

FORNEBUHAGEN

29. januar 2019

Fornebuhagen er planlagt som en bymessig utvikling på Fornebu med 5 store bykvartaler med leiligheter og rekkehus omkring en sentral felleshage for urban dyrking. Prosjektet har fokus på felles funksjoner og arenaer for bytting, deling og sosialt fellesskap. Som en strategi …

Mer ...

TWEED – Smestad i Oslo

29. november 2018

Vårt plangrep tvinner, foredler og forandrer Smestads funksjoner i et nytt samspill, en tweed, der mennesker, arkitektur og byens landskap sees på som én helhet: Grønne og blå strukturer som førende for områdets mobilitet og koblinger på tvers. FAKTA Sted: …

Mer ...

TETT PÅ – Porsgrunn

21. november 2018

Porsgrunn planlegger en utvidelse av eksisterende kollektivknutepunkt for å sikre god fremkommelighet til Grenland og sikre regionens attraktivitet i fremtiden. Porsgrunn kommune ønsker å skape et nytt kollektivknutepunkt som kobler områdene rundt stasjonen bedre sammen og en bedre overgang mellom …

Mer ...
Personvern og cookies