Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

CECILIE THORESENS VEI 12 – Oslo

Boligprosjekt for OBOS på Lambertseter med ca. 130 leiligheter, næringsarealer på bakkeplan og parkeringskjeller i to etasjer. Prosjektet er på totalt ca. 15.000 m2 over bakken, fordelt på bolig og næring.

 

FAKTA

Sted: Lambertseter/Karlsrud i Oslo

Program/innhold: bolig, næring, mulig barnehage

Oppdragstype: 1.premie begrenset konkurranse

Oppdragsgiver: OBOS Forretningsbygg AS

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Perspektivtegner: EVE Images

Bruttoareal: 14 980 m2 BRA over bakken

Energikilder: Fjernvarme

Oppføring/status: Skisseprosjekt/reguleringsendring 2013

 

Prosjektet i Cecilie Thoresens vei ligger sentralt på Lambertseter, vis-a-vis Lambertseter senter og Symra kino. Den lange smale tomten ligger mellom Cecilie Thoresens vei og et frodig friareal. Det er et overordnet mål å utnytte de stedlige kvalitetene på tomten ved utarbeidelsen av prosjektet. Næringslokalene legges som en base på bakkeplan med henvendelse mot Cecilie Thoresens vei. Over basen legges boligstrukturen med varierte bygningsvolum og tilhørende uterom. Boligblokkene er utformet for å gi best mulig sol- og utsiktsforhold for alle leilighetene, samtidig som utfordringer vedrørende støy fra Cecilie Thoresens vei og Lambertseterveien er hensyntatt.

Boligvolumene er enten vinklet i L-form, eller korte, rette volumer vinkelrett på Cecilie Thoresens vei. Bebyggelsen avtrappes oppover i etasjene og gir en luftig struktur hvor siktforhold til skogen i øst og gode solforhold ivaretas. Arealet på næringsetasjen mellom boligvolumene opparbeides til hage- og uteoppholdsareal for boligene.

Avtrappingen av bygningskroppene gir varierte leilighetstyper og bokvaliteter samtidig som en rasjonell og effektiv bygningsstruktur opprettholdes. Dette åpner for romslige balkonger og takterrasser og gir et variert arkitektonisk uttrykk. Bebyggelsen vil med dette grepet også virke mindre dominerende mot veien og Lambertseter Senter hvor prosjektet er mest eksponert.

Det er et ønske at prosjektet fremstår som robust og tidløst, med et nøkternt og rent formspråk, der hensynet til uterom, sol og utsikt er førende. Prosjektet er tenkt utført med tegl som hovedmateriale i kontrast til balkongene og glassrekkverkenes lette uttrykk. De tette glassrekkverkene på balkongenehjelper også til å bøte på utfordringene med støy fra veiene rundt. Dette tiltaket gir tilstrekkelig skjerming mot lyd samtidig som det gir et egenartet uttrykk i fasadene.

 

 

Personvern og cookies