Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

ÅSENGA – Drammen

Åsenga er forslag til nytt bydelssenter for Åssiden bydel i parallelloppdrag for Åssiden utvikling. Planområdet består av travbanetomta og Bærskaug idrettsområde, og transformeres til et helhetlig boligområde som integrerer idrettsbaner og karakterfulle rekreasjonsarealer i et nytt og aktivt bydelssentrum for Åssiden.

 

FAKTA

Sted: Åssiden, Drammen

Program/innhold: Byutvikling

Area: 214 daa/ 210 000 BRA

Oppdragsgiver: Åssiden utvikling

Oppdragstype: Prekvalifisering

Oppføring/status: Parallelloppdrag april 2014

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: Atsite

Trafikk: Norsam

Samfunnsfaglig analyse: Vista analyse

Perspektivtegner: Downtown

 

Prosjektet tar utgangspunkt i lokale kvaliteter som nærhet til Drammenselva, omliggende friområder og gode solforhold. Linjene trekkes fra alpinbakken og Marka i nord, over Drammenselva med øyene og til åsene på sørsiden. Bebyggelsen organiseres rundt en samlende sentralpark i østvestlig retning med baner for fotball, cricket og friidrett, og arealer for uorganisert idrett. Buffersonen mellom boligene og de åpne idrettsflatene utformes som et grønt og frodig landskap med trær, rennende vann og løsninger for åpen overvannshåndtering. Det legges til rette for lek, turer, trim og opphold. Tre akser på tvers av området, to grønne- og en med mer urban karakter, knytter området sammen og skaper kontakt med elva.

Det legges opp til varierte bygningsmiljøer og uterom i boligområdene som ivaretar stedegne kvaliteter og legger til rette for ulike typer uterom og treffsteder. Det vises et bredt spekter boligtyper som spenner fra høyhus, lukket og åpen karrébebyggelse, lameller og lavere konsentrert bebyggelse (town houses). Boligmassen legger til rette for beboere i ulike aldersgrupper og livsfaser, men med hovedvekt på barnefamilier og plussboliger (boliger med servicefunksjoner for de som ønsker enkelt hushold). Målet er et variert og sammensatt boligområde som preges av mangfold. De enkelte områdene er utformet etter prinsipper om variasjon i høyder og grad av åpenhet for å utnytte kvaliteter knyttet til sol, utsikt, private- og felles uteopphold, identitet og vern mot trafikkstøy.

Bydelssenteret organiseres rundt et torg lokalisert i planområdets nordøstre hjørne. Torget ligger sentralt plassert i bydelen som helhet og knytter planområdet sammen med viktige bydelfunksjoner på nordsiden av Rozenkratzgate og den østlige delen av Åssiden.

 

 

Personvern og cookies