Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

CAMPUS FORUS – Stavanger

Campus Forus er vinnerbidraget i en begrenset arkitektkonkurranse om videreutvikling av NPROs eiendommer på Forus mellom Stavanger og Sandnes. Deltakerne i konkurransen ble bedt om å lage en masterplan for hele Forus Øst-området i nært samspill med Statoils hovedkvarter og Statoils fremtidige behov. Rehabilitering av to tilstøtende næringsbygg inngikk også i oppgaven. De øvrige inviterte i konkurransen var MAD AS, L2 Arkitekter AS, Helen&Hard AS og Link Arkitektur AS.

 

FAKTA

Sted: Forus, Stavanger/Sandnes

Program/innhold: Områdeutvikling & rehabilitering av næringsbygg

Oppdragstype: 1.premie begrenset konkurranse 2012

Oppdragsgiver: NPRO

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Perspektivtegner: Labtop

 

Vårt forslag tar utgangspunkt i offshorenæringens tilknytning til Stavangerregionen generelt og Statoils sterke tilstedeværelse på Forus spesielt. Vi foreslår et fremtidsrettet energicampus hvor store og små virksomheter kan nyte synergieffekter av samlokalisering i en felles næringspark for hele energisektoren. Ambisjonene er å legge til rette for et internasjonalt orientert miljø for næring, forskning, utdanning og nyskapning. Et energicampus med internasjonale ambisjoner, en spydspiss i utviklingen av fremtidens energiløsninger.

Forusområdet fremstår i dag som funksjonsdelt, planløst og uten tydelige sammenhenger. Hovedgrepet er å skape en ny destinasjon – et nytt sentrum – i området som tilfører urbane kvaliteter, blandede funksjoner og kulturtilbud som i dag er nærmest fraværende. Grepet skaper samtidig nye forbindelser i området: En hovedakse i vest-østgående retning binder sammen omliggende næringsområder, viderefører eksisterende grøntdrag og turveinett gjennom området og knytter seg på den nye 2020-parken i øst. Eksisterende bekkedrag åpnes og legges i dagen over det sentrale campusområdet og skaper en fysisk forbindelse til Gandsfjorden. Det etableres et stort sentralt vannspeil. Nord-sydgående forbindelser kopler sammen eksisterende vei, gang- og sykkelnettverk og knytter sammen boligområdene på begge sider av den gamle travbanen.

Det sentrale campuset inneholder en stor flerbrukshall til messer og kulturformål. I tillegg utplasseres en rekke paviljongbygg av ulik størrelse med muligheter for servering, utstilling og andre utadrettede formål. Næringsbyggene organiseres i enheter på ca. 5000m2 med overdekkede arealer i mellom volumene. Grepet gir fleksibilitet der flere enheter kan knyttes sammen horisontalt eller vertikalt og ikke låser seg til størrelsen på leietakeren. Det legges opp til høye miljøambisjoner i bygningsmassen.

Både på plannivå og i bygningsskala sikter prosjektet på bærekraft ved å ta solide grep som underbygger felles sosiale verdier og møteplasser, tilgjengelige rekreasjonsområder og gode kollektive transportløsninger.

 

 

Personvern og cookies