Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

BYENGA – Stokke Sentrum Øst

 

 

Stokke sentrum ønskes utviklet til et senter med bypreg, med et stort antall boliger, variasjon i privat og offentlig service, bredt handelstilbud, café- og kulturtilbud og mange arbeidsplasser. I parallelloppdrag for Stokke Sentrum Øst ble prosjektet Byenga valgt som beste forslag og grunnlag for videre oppfølgingsoppdrag. Prosjektet omhandler transformasjon av industriområdet øst i byen. Planen inneholder lettere næringsvirksomhet, forretninger og boliger.

 

FAKTA

Sted: Stokke i Vestfold

Program/innhold: Områdeutvikling, bolig, seniorsenter og næring

Bruttoareal: 50 000 m2 BRA

Oppdragsgiver:Stokke Kommune og Eiersammenslutningen Stokke Sentrum Øst

Oppdragstype: 1.premie parallelloppdrag

Oppføring/status: 2014

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: Atsite

Perspektivtegner: VISMO

 

Viktige premisser for prosjektet var å bygge opp om, og styrke Stokke sentrum som et levende handelssentrum og en attraktiv møteplass. Samtidig var det viktig å skape gode forbindelser og sammenhenger med eksisterende sentrum og omkringliggende kvaliteter i nærmiljøet.

Eksisterende bebyggelse i planområdet bestod hovedsakelig av skur og lagerhaller uten varige kvaliteter. Vi ønsket å sikre maksimal fleksibilitet i utbyggingsrekkefølgen og samtidig sikre gode omgivelsekvaliteter for de første innflytterne i området. Strategien var å rydde hele området, dele det inn i jordlapper og beplante ulike former for engvekster i påvente av videre utvikling. Slik kan byen vokse over den tiden den trenger og samtidig gi byen og beboerne et flott englandskap, Byenga, i transformasjonsfasen.

Utviklingsstrategien er inspirert av Stokkes kulturlandskap og beliggenhet som byen i landskapet. Når de forskjellige jordlappene sås med korn, rasp, eng eller legges ut som parsellhager, vil området kunne gi noe tilbake til landskapet samtidig som det oppstår midlertidige situasjoner som skaper forventning om noe positivt som skal skje på Byenga.

Denne formen for langsom utvikling vil kunne fungere spesielt godt i Stokke hvor det ikke vil være aktuelt å bygge ut mer enn et begrenset antall boligbygg per år.

Teknisk infrastruktur, vei og nedkjøring til parkeringskjellere har vært viet mye oppmerksomhet for å muliggjøre en fleksibel utbygging samtidig som vi har ønsket å redusere bilkjøringen til et minimum.

En trafikksløyfe med kun to innkjøringer vil kunne dekke alle kvartaler i Byenga. I tillegg er det lagt opp til rasjonelle parkeringskjellere hvor man ved fullt utbygget kvartalsstruktur kun har én enkelt innkjøring for hvert felt.

Det har også vært viktig å legge til rette for et godt bomiljø på Byenga. For å utnytte områdets gunstige solforhold og samtidig skjerme mot støy fra jernbane og vei er bebyggelsen organisert, som kvartaler eller tun, rundt felles gårdsrom. Gårdsrommene struktureres og forbindes internt og eksternt ved hjelp av tre i nord-sydgående årer.

Lengst øst oppgraderes Melsomvikveien til miljøgate med redusert hastighet, gang- og sykkelfelt, gateparkering og vegetasjon.

Sentralt i området opparbeides et offentlig rom som forbinder bydelen med Stokke sentrum. Her legges det til rette for møtesteder, oppholdssoner, lekeplasser og transport.

Lengst vest opparbeides et grøntdrag som skjermer boligene mot jernbanen. Grøntdraget håndterer overvann fra bydelen og forbinder Byenga med omliggende grønne områder.

Byenga inneholder ved full utbygging ca. 45 000m2 bolig og 5 000m2 næring. For å møte utfordringen knyttet til behovet for næringsareal i Stokke, foreslåes fleksible arealer på bakkeplan.

 

 

 

Personvern og cookies