Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

GRØNLIKILEN – Fredrikstad

I forbindelse med ny InterCity trasé og jernbanestasjon i Fredrikstad ønsker Jernbaneverket, Fredrikstad kommune, Fylkeskommunen og Statens vegvesen å belyse mulighetene for knutepunktutvikling på Grønli og har gjennomført et parallelloppdrag der Dyrvik deltok. Prosjektet «Grønlikilen» analyser konsekvensene av, og viser løsninger for, ny InterCity trasé og stasjon på Grønli.

 

FAKTA

Sted: Grønli, Fredrikstad, Østfold

Program/innhold: InterCity togstasjon, bussterminal, kontor, handel, bolig, byrom og parker.

Bruttoareal: 140 000 m2 BTA ny bebyggelse

Oppdragsgiver: Jernbaneverket, Statens Vegvesen, Østfold Fylkeskommune og Fredrikstad kommune

Oppdragstype: Parallelloppdrag

Oppføring/status: Parallelloppdrag 2016

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Samarbeidspartnere: SLA, Sweco og Norsam

Perspektivtegner: Dyrvik Arkitekter og Downtown

 

Flytting av jernbanestasjonen får konsekvenser for sentrumsutviklingen i Fredrikstad. Dagens tyngdepunkt forskyves nordover til Grønli – et område som i dag ligger i byens periferi. Den nye jernbanestasjonen vil kreve et mangfold av funksjonelle gode koblinger til øvrig by, som gjør reisen interessant og trygg for gående og syklende.   Nedbygging av barrierer i vei- og banestrukturer har derfor vært en sentral del av oppgavestillingen i parallelloppdraget.

«Grønlikilen» har et todelt fokus. Prosjektet viser en sømløs overgang mellom dagens sentrum og den nye stasjonsbydelen ved å foreslå en rekke tiltak knyttet til eksisterende veisystem og tiltak som fremmer grønn mobilitet. I tillegg foreslår prosjektet en egen strategi for håndteringen av IC traseens inngrep i bylandskapet. «Grønlikilen» fremmer en reetablering av landskap, funksjoner og kontekst som tilfører traseen og de berørte omgivelsene kvalitet.

Fredrikstad er en by med en rekke iboende kvaliteter og det finnes stort potensiale til å videreføre og forsterke byens etablerte strøk og bebyggelsesmønstre inn i den nye utviklingen. Grønli blir byens nye stasjonsbydel. En mangfoldig bydel der bebyggelse, landskap og byrom er designet med stor variasjon som tilbyr opplevelser til både beboere, ansatte og besøkende, og hvor toget og stasjonen fremheves som en positiv kraft i bystrukturen.

Kollektivtrafikken, her representert ved tog og buss (skal ha optimalt grensesnitt. Og nettopp i utformingen av Grønlikilen har bussens møte med den fastlagte jernbanetraseen vært selve omdreiningspunktet i utformingen av prosjektet.

I arbeidet med selve stasjonen har målsettingene vært:

Maksimal tilgjengelighet for alle reisegrupper, med spesielt fokus på gående, syklende og kollektivtrafikanter. Maksimal fleksibilitet med tanke på reisendes bruk av stasjonen. Det vil si intuitiv vertikalkommunikasjon, omstilling og overgang mellom transportformer.

Maksimal integrering av stasjonen i byveven. Det skal oppleves enkelt og naturlig å reise til og fra stasjonen, men også å oppholde seg i  stasjonsbydelen og benytte seg av stedets tilbud – selv når man ikke reiser med toget.

 

 

Personvern og cookies