Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

KRYDDERHAGEN – Oslo

Utvikling av 500 boliger på tidligere industriområde på Hasle i Oslo. Fem åpne kvartaler med frodige indre gårdsrom og sammenbindende gatetun som skaper forbindelser til omkringliggende bystruktur. Prosjektet fikk hederlig omtale som en av tre finalister til Oslo bys arkitekturpris 2020.

FAKTA

Sted: Hasle, Oslo

Program/innhold: Områdeutvikling, bolig, barnehage, park

Oppdragstype: 1.premie begrenset konkurranse,

Oppdragsgiver: AF Gruppen / Höegh Eiendom

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: Grindaker as Landskapsarkitekter

Konsulterende ingeniører: Rambøll, Sweco

Entreprenør: AF Bygg Oslo

Perspektivtegner: CADMAN, MIR, RIFT

Fotograf: Gitte Paulsbo

 

Det tidligere hovedbygget til Vinmonopolets sentralanlegg er et viktig vernet og identitetsskapende bygg i området. Dets markerte og tydelige form er med på å strukturere området, og boligprosjektet tilpasser seg bygningen og følger dens hovedretning fra nordøst mot sørvest. Bygningsvolumene brytes opp for å skape variasjon i romforløp mellom boligbebyggelsen.

Uterommene mellom bebyggelsen har ulik funksjon og karakter. Gatetunene forbinder adkomstveien langs Alnabanen med parkdraget i sørøst. De sørger for adkomst til boligbebyggelsen, og legger samtidig til rette for lek og opphold. Gårdsrommene har en mer privat karakter og uterommene forholder seg mer til de nærmeste bygningene. Her er det møteplasser for naboene og soner for små og store barns lek og uteopphold.

Prosjektet tar utgangpunkt i gjeldende regulering for området, der eiendommen i sin helhet er regulert til boligformål. Tidligere industriarealer under terreng planlegges ombygget til arealer for parkering og boder.

Bygningsvolumene har enkle hovedformer, men med avtrappende og variert gesimslinje. Det er varierende høyder innenfor hvert felt og innenfor samme bygning. Hovedretningen i bebyggelsen gir gode lysforhold på flere sider uten at bebyggelsen får en tydelig bakside. Alle store leiligheter er gjennomlyste og ofte med balkong på begge sider. De øverste leilighetene har store tilbaketrukne takterrasser, og flere leiligheter har samtidig egen takhage over egen leilighet.

Boligvolumene har plattendekker og bærende leilighetsskiller av betong. Ytterveggene er av stenderverk med enten puss-system eller teglforblending. De hvite pussfasadene med balkongrekkverk av mørke stålspiler står i kontrast til de rødlige teglfasadene med glassrekkverk.

 

Personvern og cookies