Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

HØNEFOSSRINGENE

I forbindelse med utarbeidelse av et områdeprogram for Hønefoss sentrum som igjen skal danne grunnlag for videre planarbeid i byområdet, ble Dyrvik sammen med to andre team invitert av Ringerike kommune til å tegne et bilde av framtidens Hønefoss.

 

FAKTA

Sted: Hønefoss

Samarbeid: JaJa architects, Hjellnes Consult

Oppdragsgiver: Ringerike kommune

Innhold: Byutvikling (grønn mobilitet, fortetting og byrom).

Areal: 250 000 m2 BTA boligfortetting

Status: Parallelloppdrag 2016

 

Ringeriksbanen er under planlegging og vil knytte Hønefoss betydelig nærmere Oslo i reisetid. Vårt team skulle ha et særlig fokus på Hønefoss kapasitet for byvekst i sentrum i tillegg til et grovt estimat for kapasiteten i bydeler som lett kan betjenes med gode sykkelforbindelser og effektiv kollektivtransport. Sentralt har også vært å peke på hvordan det kan fortettes samtidig som Hønefoss særpreg og historie bidrar til å forme framtiden.

Byplangrepet viser ny bebyggelsesstruktur der særlig fortetting sentralt, innenfor gang-/ sykkelavstand til sentrum og tilrettelegging for fossen/ elvelandskapet som identitetsskapende element i byen er tillagt stor vekt i besvarelsen.

Hovedgrepet består av tre utviklingsområder generert utfra et triangel mellom historisk sentrale plasser i byen og den nye jernbanestasjonen, der fossen danner senterpunkt som gjenetablert hjerte av byen. Det fokuseres på nye forbindelser på tvers av og langs elvelandskapet som knytter utviklingsområdene og eksisterende bydeler sammen til en mer kompakt by, der grønn mobilitet og mangfoldige bevegelsesmuligheter står sentralt.

 

 

Personvern og cookies