Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

HOVEDSTASJONEN – Oslo

Oslos hovedbrannstasjon skal flyttes til Bryn og samlokaliseres med nytt hovedkontor og ny driftsstasjon for Vann- og avløpsetaten. Bryn er midt i en transformasjonsprosess mot et fremtidig knutepunkt med urbane kvaliteter. Utfordringen har vært å utnytte tomten på en urban måte med de mangfoldige funksjonene og det høye antall kjøretøy den skal inneholde.

 

FAKTA

Sted: Bryn, Oslo

Program/innhold: Hovedbrannstasjon, hovedkontor og driftsstasjon VAV

Oppdragstype: Rammeavtale

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: Rambøll

Konsulterende ingeniører: Rambøll

Perspektivtegner: Forbes Massie

Bruttoareal: 45 000 m2 BRA

Miljøspesifikasjoner: Plusshus / BREEAM excellent
Energibehov: 74,9 kWh/m2, 3,5 GWh/år

Energikilder: Solenergi, Brønnpark

Oppføring/status: Skisseprosjekt 2018 / regulering

 

Oslo brannvesen (OBRE) og Vann- og avløpsetaten (VAV) er organisert rundt hvert sitt gårdsrom. På bakkeplan rundt gårdsrommene ligger drift- og servicefunksjoner, oppover i etasjene ligger spesialfunksjoner og kontorer rundt de samme gårdsrommene slik at alle etatenes funksjoner kan oppleves fra de ulike delene av bygget. Mellom de to gårdsrommene ligger felles hovedinngang og et stort antall fellesfunksjoner.  Det er god kontakt mot de to gårdsrommene fra fellesarealene. Etatene har hver sin driftsplass, på hver side av bygget, OBRE har sin utrykningsplass mot Tvetenveien, VAV har sin driftsplass mot Brynsalleen. Foruten utrykning og drift på bakkeplan, er det aller meste av kjøretøy organisert i to kjelleretasjer med inn- og utkjøring fra Brynsalléen.

Hovedstasjonen har et komplekst romprogram, med en rekke forskjellige og spesielle funksjoner og med en forventning om høy grad av sambruk av funksjoner mellom de to etatene. Spesielt forholdet mellom romlige krav til driftsfunksjoner med håndtering av store kjøretøy og en rasjonell og effektiv kontordel har vært utfordrende.

Det er lagt vekt på å prosjektere et funksjonelt bygg, med god flyt og romlige kvaliteter for brukerne av bygget. Driftsfunksjonene søkes i stor grad eksponert mot omgivelsene, slik at publikum får et innblikk i etatenes drift av byen. Det er også lagt vekt på å skape et bygg med karakter og solide kvaliteter som representerer trygghet, og som gjenspeiler etatenes viktige rolle i byen. Bygget er prosjektert i tegl og naturmaterialer, med en stram og rasjonell fremtoning og fjernvirkning, men med rikhet i detaljene i nærvirkning.

I hovedsak utføres kjelleren i plasstøpte konstruksjoner og råbygget fra plan 1 og oppover som hulldekker av varierende tykkelse. En av hovedutfordringene er kravet om søylefri manøvreringsplass for store kjøretøy opp til og med plan 1. Dette løses med fagverks- og opphengskonstruksjoner i forskjellige varianter.

Hovedstasjonen er prosjektert for å være plusshus og for å tilfredsstille kravene etter BREEAM excellent. Dette betyr blant annet høye krav til energiproduksjon og taket har blitt utformet med tanke på best mulig utnyttelse av solenergi. Det er også lagt vekt på å eksponere VAVs virksomhet i Vannparken med bl. a. overvannshåndtering og gjenvinning av gråvann.

Personvern og cookies