Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

HOVINVEIEN 45 REGULERING – Oslo

Reguleringsplan med skisseprosjekt for nytt boligprosjekt i Hovinveien 45 på Ensjø i Oslo. Tomta inngår i Ensjø-planen som del av en større bytransformasjon fra bilbasert handelsområde til boligby.

Planforslaget følger Ensjøplanens vedtatte mål om å transformere og innlemme «bilbyen Ensjø» i den tette byen. Forslaget knytter seg til eksisterende boligbebyggelse nord og sør for planområdet, og forsterker turveiforbindelsene mellom eksisterende grøntområder. Hovinbekken åpnes gjennom planområdet. Det reguleres til bolig-, forretning-, grønnstruktur- og veiformål.

Skisseprosjektet består av to bygningsvolumer som viderefører bredde og byggelinje mot Grenseveien fra et nyere boligprosjekt på nabotomten. Det søndre volumet foreslås i likhet med dette på seks etasjer, mens det nordre volumet mot rundkjøringen avslutter Ensjøbyen og møter bebyggelsen på Hasle torg med et bygg på åtte etasjer. Hovinbekken åpnes gjennom området og trekkes inn mellom bebyggelsen fram til den kommende Tidemannsparken.

Langs Hovinveien er det lagt et én-etasjes forretningsbygg (dagligvare) med uteoppholdsareal for boligene på taket. Det er regulert inn mulighet for et mindre felleslokale på taket (ca. 100m2, én etasje). Taket, i seg selv, terrasseres ned mot terreng og skaper et flott sørvendt taklandskap ned mot Hovinbekken.

 

FAKTA

Sted: Ensjø, Oslo

Program/innhold: Omregulering av tomt til bolig- og forretningsformål + skisseprosjekt

Bruttoareal: Planområde 6750 m2. 7000 m2 BRA bolig og 1300 m2 BRA forretning

Oppdragsgiver: JM Norge

Oppdragstype: Oppdrag reguleringsplan 

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: Hindhamar AS

Perspektivtegner: CADMAN

Oppføring/status: Vedtatt reguleringsplan 2014

Personvern og cookies