Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

INDUSTRIVEIEN SYKKELBYEN – Bærum

Mulighetsstudium av området langs Industriveien i Sandvika, basert på planer om flytting av trase for E16.

 

FAKTA 

Sted: Sandvika, Bærum

Program/innhold: Områdeutvikling, bolig, barnehage, skole, næring, offentlig formål

Oppdragsgiver: Bærum kommune

Areal: 100 000 m2 BRA

Oppføring/status: Innlevert 2015

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Samarbeid: Atsite, Norsam, Hjellnes Consult og Fremtiden i våre hender.

Perspektivtegner: Downtown

 

Vi foreslår et bygrid som i form baserer seg på tomtens topografi og industribebyggelsens fotavtrykk, og vi foreslår i stor grad gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. Bygridets hensyn til eksisterende bebyggelse gir den nye bydelen en karakteristisk gatestruktur med historisk referanse, som også muliggjør en fleksibilitet i forhold til å utvikle eiendommene i forskjellig tempo. 

Planen omfatter totalt ca 100 000m2 fordelt på bolig, næring, offentlig formål som skole, barnehage og omsorg. Og prosjektet søker å utvikle det sentrumsnærebyområdet til å bli en naturlig utvidelse av Sandvika sentrum.

Ved å etablere bymessig bebyggelse som en rygg langs Industrivegen, oppnår man et tydelig gaterom som møter elverommet, samtidig som denne randbebyggelsen skjermer bebyggelsen innenfor for støy fra veg og jernbane og klimatiske forhold ved elven, som var særlige utfordringer i planen.

Vi baserte planen på store kvartaler, med industribebyggelsen integrert i kvartalsbebyggelsen og tydelige offentlige gaterom på utsiden av kvartalene. Innenfor kvartalene eksperimenterte vi med tanker om å utvikle karakteristiske nabolag med særegne kvaliteter og deling av arealer, hvordan oppnå mer, men bo kompakt. Videre la vi stor vekt på å gjøre sykkel som det foretrukne transportmiddel på korte strekninger, noe som medførte prioritering av sykkelparkering i kvartalene på gateplan.

 

 

Personvern og cookies