Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

JORDNÆRT – BRØSET NORD

Brøset skal bli en ny fremtidsrettet og klimavennlig bydel i Trondheim. Utvikling av Brøset skal bidra til å sikre en langsiktig god og bærekraftig byutvikling i tråd med overordnende føringer om å planlegge for kompakte byer med redusert transportbehov. Utviklingen av Brøset vil gi gode boliger i en attraktiv bydel, hvor det legges til rette for at beboerne kan leve mer bærekraftige liv. Det skal legges til rette for en god utnyttelse, funksjonsblanding, attraktive byrom, gjennomgående grønnstruktur og god tilgjengelighet for myke trafikante­r i området og til og fra området.

 

Fakta

Sted: Brøset, Trondheim

Program/innhold: Områdeutvikling bolig, forretning, barnehage, park

Oppdragstype: Parallelloppdrag

Oppdragsgiver: Brøset Utvikling AS­

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: ATSITE

Konsulterende ingeniører: Norconsult

Perspektivtegner: Dyrvik Arkitekter

Bruttoareal: 81 000 m2 BRA

Miljøspesifikasjoner: ZEN-nivå (Zero Emission Neighbourhood)

Oppføring/status: Detaljregulering 2021

 

Vår visjon på Brøset Nord er å skape et jordnært nabolag med et plangrep og byggeri som dyrker bokvalitet og som er tuftet på felleskap og deling. Der byggene står godt plantet i bakken med kvalitetsfylte overganger til uterommene. Med frodige, varierte uterom og utstrakt plass til dyrking, og der man har klart å skape trivelige nabolag for folk i alle aldre med variert bakgrunn og livssituasjon. En bydel som legger til rette for en klimavennlig livsstil på alle tenkelige måter.

 

Plangrepet inneholder følgende:

  • Samle bebyggelsesfeltene omkring grøntstrukturen til større sammenhengende klynger som skjermer uterommene for støy.
  • Skape mindre gårdsrom og tilhørighet til disse gjennom dannelsen av «firkanttun», som også gir gode utbyggingsfelt.
  • La den sentrale grøntstrukturen F1-4 gi maksimalt til boligenes utearealer gjennom fysiske og romlige sammenhenger.
  • Bevare gjenværende bygninger fra Brøset gård, for å gi området en sterk identitet gjennom historisk forankring og plass til dyrkning.
  • Samle meningsfulle møtesteder til et sterkt hjerte i midten av området.
Personvern og cookies