Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

LANDÅS VEST – Asker

 

På Landåsjordene øst for Asker sentrum planlegges en større boligutvikling med 11 eneboliger og 14 boligblokker. Oppdraget omfatter en områdereguleringsplan for hele området og et detaljert skisseprosjekt for vestre del.

 

FAKTA

Sted: Landåsjordene, Asker

Program/innhold: Områdeutvikling, boliger

Bruttoareal: 55.000 m2 BTA

Oppdragsgiver: Selvaag Bolig

Oppdragstype: Direkte engasjement

Oppføring/status: Under bygging 2020

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: Hjellnes Consult

 

Jordene ligger i en sørvendt helning i et område dominert av eneboligbebyggelse. Det planlegges en ny adkomstvei til Asker sentrum og E18, over Landåsjordene, under jernbanen i sør og over de tilliggende Hønsjordene. Sentrumsnær beliggenhet, god kollektivtilknytning og utbygging av landbruksjord tilsier at det bør bygges med relativt høy tetthet. Samtidig er det viktig å tilpasse seg de omkringliggende eneboligområdene.

Vestre del har tre delområder med ulik karakter: Områdets øvre del, mot Hønsveien og eksisterende eneboligområde, består av 11 eneboliger i tegl, hvorav 4 ulike varianter med unike planløsninger og varierende antall etasjer. Boligene vil ha et « grønt» preg, med sedumtak og store private hager, samt store terrasser med gode sol og utsiktsforhold.

I den midtre delen, ligger 14 leilighetsblokker som trappes nedover det terrasserte terrenget, med unntak av 3 roterte blokker som ligger med størst fasadeflate i øst –vest retning.  Alle blokkene vil ha sedumtak, ulike teglsteinsvarianter og farger, samt forskjelllige balkongløsninger, som vil gi en variert opplevelse når man går igjennom strøksgaten. Mellomrommene mellom byggene benyttes til private hager, sykkelparkering, lekeplasser, akebakker, mindre planteøyer, og større gjennomløpende grønne friområder. Trekledde inngangsparti skaper hyggelige inngangssituasjoner, og dekorativ bruk av tegl vil gi området et vakkert og tidløst preg.

Parkeringskjeller legges under terreng med direkte oppgang til bygninger og tun. Her planlegges det 100% tilrettelegging for el-bil og avsatte soner for bildelingspool, sykkelparkering og boder.

På den nedre delen foreslås mindre punkthus, som ikke detaljeres i første omgang. Gang- og sykkeltrafikken går gjennom tunene og forbinder bebyggelsen med omkringliggende gater.

Det er mye fjell på tomten og utsprenging av parkeringskjeller vil gi mye løsmasser som må håndteres. Det er lagt vekt på å gjenbruke disse på tomten.

 

 

Personvern og cookies