Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

MALERHAUGVEIEN 19-23 – Oslo

Omregulering fra industri til bolig med noe forretning, kontor og bevertning. Planområdet ligger sentralt i byen og danner overgangen mellom transformasjonsområdet Ensjøbyen og stasjons nære Helsfyr. Det legges opp til en bymessig fortetting med bebyggelse som støtter oppunder og forsterker byrommene langs de offentlige veiene rundt eiendommen.

 

FAKTA

Sted: Ensjø

Program/innhold: Detaljregulering fra industri til bolig, forretning, bevertning og kontor

Oppdragstype: Oppdrag

Oppdragsgiver: Urbanium AS

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter, Hedda Leivestad

Landskap: InBy AS

Perspektivtegner: Brick Visuals og Dyrvik Artkitekter

Areal tomt: 5,9 daa / 13.000 BRA

Oppføring/status: Detaljregulering, innsendt planforslag 2020

 

Bebyggelsen er lagt i randsonen av tomten, noe som åpner opp for et større felles gårdsrom mot syd og skoleplassen. De sammenhengende fasadene langs de offentlige gateløpene rundt eiendommen forsterker byrommene med bymessige kvaliteter. Tomten er støyutsatt fra Malerhaugveien og Grønvoll Allé. Bebyggelsen vil fungere som støyskjerm for utearealet i gårdsrommet hvor boligene har en stille side.

Planforslaget åpner for en transformasjon av det som i dag er en industritomt, i hovedsak til bolig, for kontor og publikumsrettede formål ut mot gate. Planforslaget legger opp til en større andel store leiligheter som vil være godt egnet for familier. Terrengforskjellen gir forretningsarealer næringsarealer under første boligetasje. Arealene på bakkeplan, og som vender mot Malerhaugveien, foreslås brukt til forretning eller mindre kontorvirksomhet. Ved hjørnet av krysset Malerhaugveien og Grønvoll Allé vil det bli lagt utadrettet virksomhet på gateplan som følger føringer i VPOR Ensjø.

Syd i planområdet sikres det allment tilgjengelig gangareal som knytter Malerhaugveien med Lilleplassen og til den sentrale tverrforbindelsen i VPOR Ensjø. Høydeforskjellen mellom planet i skolegården, gårdsrommet og regulert møteplass litt sør for eiendommen og ned til Malerhaugveien er relativt høy. En trappeløsning ivaretar forbindelsen mellom Malerhaugveien og gangvei i sør.

I planforslaget vil høydene variere med 4-8 boligetasjer tellende fra gårdsrommet. Den høyeste delen av bebyggelsen, 7-8 etasjer, vil være med på å markere Malerhaugveien og overgangen til det øvre platået på Ensjø/ Helsfyr. Bebyggelsen trapper seg med fallet i Malerhaugveien og gir variasjoner i høyder i prosjektet som gir et rikere og mer variert gatemiljø. Trappingen av bebyggelsen gjør at solforholdene i uterommet blir bedre og bokvaliteten økes da flere boliger får takterrasser.

Bebyggelsen skal følge gateløpene og bestå av sammenhengende renskårne volumer som trapper seg med terrenget. Bygningsvolumer med varierte høyder ivaretar bedre sol og utsyn enn bebyggelse med jevn høyde mot felles uteoppholdsarealer. Høydevariasjoner gir også flere gode leiligheter liggende til sprangene i bebyggelsen.

 

 

 

Personvern og cookies