Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

NASJONALMUSEET – Oslo

Statsbygg inviterte på vegne av Kulturdepartementet til en åpen konkurranse om nytt samlet museumsanlegg for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen i Oslo. Konkurransen ble vunnet av det tyske arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH i 2010. Prosjektet ble godkjent av Stortinget i juni 2013 og vinnerutkastet dannet grunnlag for ny reguleringsplan som ble vedtatt januar 2013. Dyrvik Arkitekter bistår Kleihues + Schuwerk med prosjektoppfølging mot myndighetskrav og innad mot prosjektgruppe og byggherre.

 

FAKTA

Sted: Brynjulf Bulls Plass 2, Vestbanen, Oslo.

Program/innhold: Institusjon (museum)

Oppdragstype: Konkurranse vunnet av Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH. Kontrakt med Dyrvik Arkitekter AS for medvirkning i prosjekteringsprosess.

Oppdragsgiver: Statsbygg

Arkitekt: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH.

Landskap: Østengen & Bergo AS

Konsulterende ingeniører: Rambøll

Interiør: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH.

Entreprenør: ikke avklart pr. nov 2013.

Perspektivtegner: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR Kommunikasjon.

Bruttoareal: 54.600 m2 BTA, utstillingsareal 13000m2.

Miljøspesifikasjoner:

Nye Nasjonalmuseet er et av forbildeprosjektene i FUTURE BUILT

 • Klimagass.
  • Mål 50 % CO2-reduksjon sammenliknet med bygg etter dagens standard.
  • Forprosjektet viser at reduksjonsmålet kan nås.
 • Energi:
  • Klasse A. Levert energi = 78 kWh/m2/år (beregnet i forprosjekt)
  • Virkelig energibruk. Mål: netto energibehov < 200kWh/m2år (beregninger utføres i detaljprosjekt)
  • Sjøvannsvarmepumpe med inntak i fjorden.
 • Materialbruk
  • Materialene skal være solide, eldes med verdighet og være enkle å drifte og vedlikeholde.
  • Eksempler materialvalg: lavkarbonbetong, norsk skifer, leireplater / leirepuss på innvendige vegger

Oppføring/status: Planlagt ferdigstillelse våren 2021.

 

Prosjektets hovedidé er å skape et museumsbygg som markerer Nasjonalmuseet som en viktig kulturinstitusjon, uten å konkurrere med Rådhuset, Akershus festning eller de verneverdige stasjonsbygningene på Vestbanetomten. Bygget skal være elegant med en lavmælt monumentalitet, underordne seg eksisterende bystruktur og omkranse de gamle Vestbanebygningene.  Det anlegges en intim og skjermet museumsplass på baksiden av stasjonsbygningene, hvor hovedinngangen til museet ligger.

Museet har en differensiert volumoppbygging som knyttes til museets funksjoner og tilpasser seg nabobebyggelsens gesimshøyder. Volumet nærmest vestbanebygningene har tilnærmet samme gesimshøyde som de eksisterende stasjonsbygningene. Fra dette volumet reiser alabasthallen seg som et langstrakt rektangulært volum, som blir museets kjennemerke. Bak alabasthallen har volumene samme gesimshøyde som mot museumsplassen. Takflatene er tilgjengelige for museets publikum i åpningstiden. Den bakre del av museet avsluttes med høyere volumer for administrasjonsfunksjoner og takterrasse for ansatte.

I vestibylen er museets to hovedtrapper og heiskjerner sentralt plassert. Herfra beveger man seg til utstillingsrommene som fordeler seg over tre etasjer. Utstillingsrommene varierer i størrelse med sentralt plasserte åpninger som binder disse til hverandre og skaper et naturlig sirkulasjonsmønster.

Museet utformes og plasseres inntil omkringliggende gater og plasser: Dronning Mauds gate, Rådhusplassen, Dokkveien, gangvei og Munkedamsveien. Atkomst for driftsbiler er fra Munkedamsveien. Dronning Mauds gate vil få tilrettelagt korttidsbusstopp for turistbusser og i Dokkveien tilrettelegges fortau med 4 HC parkeringsplasser. Atkomst førøvrig skjer til fots eller med sykkel. Universell utforming skal inngå som en naturlig og integrert del av planløsning av museet og skal gis en god estetisk utforming. Museets landskapsplan følger også opp dette.

Materialbruk: Isolert betongvegg med luftet natursteinskledning og glass. Innvendig kledning med bruk av rene materialer: naturstein, leirplater, gips, treverk (eik) og glass.

 

 

Personvern og cookies