Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

NITTEDAL SENTRUM

Nittedal er i bevegelse fra å være en landbrukskommune til å bli en node i en polysentrisk regional bystruktur. Hva definerer Nittedal som sted og hva skiller stedet fra øvrige sentrumsdannelser i Akershuskommunene? Prosjektet legger vekt på de stedlige kvaliteter, forholdet til Nitelva og de grønne forbindelsene som forbinder sentrum til omlandet.

FAKTA 

Sted: Nittedal, Akershus

Program/innhold: Byutvikling – boliger, kultur, næring, uteområder med vann

Oppdragstype: Parallelloppdrag (2010) med oppfølgingsoppdrag (2011)

Oppdragsgiver: Nittedal kommune

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: Østengen & Bergo AS

Lokalklima: Asplan Viak

Perspektivtegner: CADMAN

Bruttoareal: Ca. 35 000 m2 BRA

Status: Kommunedelplan vedtatt 23.09.13

 

Nittedal sentrum ligger langs Nitelva i nord-sørgående retning. Ved å bevare flomsonen langs elva gis byen særpreg og naturkvaliteter tett på sentrum. Samtidig er tverrforbindelsene mellom Nordmarka, Nittedal sentrum, Nitelva og Romerriksåsen av essensiell betydning for stedet og manifesteres som viktige grønne årer gjennom sentrum.

Prosjektet viser utviklingsområder for idrett, skole og boligområder av forskjellige karakter. Det skapes et nytt sentrumsområde med bolig, næring, handel og ny togstasjon som forbindes til lokale rekreasjonsområder og infrastruktur. Det foreslås en omlegging av Riksvei 4, både på kort sikt med en midlertidig omlegging og på lang sikt med omlegging i tunell.

Prosjektet oppsummerer to faser med sentrumsutvikling på Nittedal: Parallelloppdrag om sentrumsutvikling i 2010 og en påfølgende analyse av estetikk og høyder med utgangspunkt i den foreslåtte kommunedelplanen i 2011. Analysen kommenterer forslaget til kommunedelplanen spesielt i forhold til blå og grønne strukturer, samt lokalklimatiske utfordringer knyttet til kaldluft fra Nitelva. Hoveddelen er en studie av typologier og høyder. Det er også utarbeidet et program til en formingsveileder. Kommunedelplanen er basert på Dyrviks forslag fra parallelloppdraget og ble vedtatt 23.09.2013.

 

 

Personvern og cookies