Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

NYPAPPEN – Sarpsborg

NYPAPPEN er et stort byutviklingsprosjekt på gamle Peterson Papirfabrikks arealer i Sarpsborg. Fabrikken er flyttet, og området skal omdannes til ny bydel, med boliger og næring innenfor en mix av eksiterende fabrikkstrukturer og ny bebyggelse. Området skal omdannes over lang tid, og det er i prosjektet fokusert på utviklingsprosessen og at området skal kunne ta opp i seg endringer og utvikling over tid. Prosjektet har tre overordnete hovedmålsetninger:

  • Ingen lokaler skal stå ubrukt
  • Aldri ha perioder uten fungerende offentlig byrom på bakkeplan
  • Konstant boligutvikling


FAKTA
Sted: Petersontomten, Sarpsborg
Program/innhold: Byutvikling, transformasjon og bolig
Oppdragstype: Idekonkurranse, 1.premie
Oppdragsgiver: Peterson/Betongbygg Eiendom AS
Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS, JAJA Architects ApS
Landskap: Dronninga Landskap AS
Perspektivtegner: JAJA Architects ApS
Bruttoareal: ca 115 000 kvm BTA
Oppføring/status: Vunnet idekonkurranse, innledende arbeider områderegulering 2021

Petersontomten har vært en «propp» i randsonen av Sarpsborg sentrum, og skal nå åpnes opp og integreres i byveven. Området binder sammen overordnete grøntdrag, og muliggjør koblinger mellom rekreasjons- og friområder nord og sør i Sarpsborg. Prosjektet har i stor grad handlet om balansen mellom å skape gode nabolag og rammene for et godt liv, i samspill med å dra veksler på og bevare den lange historien med papir- og bølgepapp-produksjon i Sarpsborg. Bydelen skal være attraktiv og inviterende i den helt nære skalaen, samtidig som at stedet skal fungere godt og være en destinasjon i byen og regionen for øvrig. For å få til dette har vi i første omgang gjenbrukt store deler av fabrikkbebyggelsen og omdannet denne til offentlige og/eller kommersielle formål. Boligbebyggelsen vokser frem over tid, parallelt med at eksisterende bygningsmasse demonteres for gjenbruk, eller transformeres og foredles med nytt innhold. Den eldste produksjonshallen med sin raffinerte konstruksjon av støpte søyler/ribber, sikres for all framtid og blir liggende igjen som et overdekket mulighetsrom sentralt i området Resultatet har blitt en lesbar, identitetssterk og robust byplan med mange skaleringsmuligheter og gode byromskvaliteter. Prosjektet etablerer en sterk bydel med fin balanse mellom offentlige rom for det store felleskapet, og mer halvprivate rom for det nærmeste naboskapet.

Personvern og cookies