Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

SANDNES SENTRUM

Parallelloppdrag for Sandnes kommune, som innspill i prosessen med ny sentrumsplan. Prosjektet foreslår en utvikling av Sandnes som i stor grad handler om å tilrettelegge for å få unge voksne til å ville bo og arbeide i sentrum. Boligutviklingen er tilpasset barnefamilienes behov og arbeidsplassene er lagt tett på knutepunktet Ruten så hele regionen kan så dra på jobb her uten å bruke bil. Dette, sammen med en tydelig satsning på Storåna-åpningen og gode offentlige byrom, vil få aktivitetsnivået opp og handelsgrunnlaget vil øke.

FAKTA

Sted: Sandnes sentrum, Sandnes kommune

Program/innhold: Sentrumsutvikling

Oppdragsgiver: Sandnes kommune

Oppdragstype: Mulighetsstudie

Status: Ferdigstilt april 2018

Areal1040 daa sentrumsplan

Arkitekt/prosjekteringsgruppe: Dyrvik Arkitekter i samarbeid med SLA, Norsam AS og Vista Analyse.

Vi har ønsket å se på realistiske utviklingsmuligheter med sentrumsplanen som verktøy og etterstrebet å illustrere muligheten for å gjennomføre strategien i plan så konkret som mulig. Mye av løsningen ligger i gateplan: utadrettede, aktive fasader, gode forbindelser på kryss og tvers av byen, og byrom hvor man kommer tett på historien gjennom transformerte kulturminner.

Vi har utviklet fire strategier som har vært premissgivende for løsningsforslaget.

BARN I BYEN
Ny utbygging i Sandnes sentrum skal tilrettelegges for barnefamilier. Dette stiller særlige krav til bygningsutforming og prioriteringer.

Trygge bomiljø: Enkelt, lett og fristende å løpe fritt i hagen. Lukkede, bilfrie kvartaler med tydelig avgrensning av private områder.
Trafikksikre hverdagsturer: Kort og trygg vei til skole og barnehage. Bilfrie muligheter for handel og kultur. Holdeplass for buss i umiddelbar nærhet. Hverdagsturen i nabolaget skal gi opplevelsesverdi.
Uteromskvaliteter: Sol og dagslys på bakkeplan der barna leker, og god kontakt mellom barn ute og voksne inne krever begrenset bygningshøyde.
Noe for enhver aldersgruppe: Store nok utearealer også for 6-12 åringer, som krever større utstrekning og mer utfoldelse enn det en sandkasse kan tilby. Fellesarealer også for tenåringen i trygg, men frigjørende, avstand fra hjemmet.
Andre barn å leke med: Nabobebyggelse med tilsvarende tilrettelegging, og offentlige parker/plassrom som møtesteder mellom de enkelte utbyggingsprosjeker.

URBANT FRILUFTSLIV
Sandnes ligger midt i friluftsparadiset – nær fjell, skog og sjø. Friluftslivet er forøvrig i endring, og ikke alle har ønske om eller mulighet til å reise ut for å oppsøke naturens kvaliteter. Naturkvaliteter må kunne oppsøkes lokalt i urbane områder, og det urbane friluftslivet må tilrettelegge for aktivitet.

Grønt overskudd: Ved å omstrukturere bilens områder med fokus på å tilrettelgge for bedre sirkulasjon for syklende og gående, vil en bieffekt være fysisk plass til en større frodighet i program og utforming.
Attraktive forbindelser: Hverdagens transportetapper skal være så attraktive at man også ønsker å bruke dem rekreativt til søndagsturen.
Storåna – blått og grønt: Elven viser veien til fjorden og sentrumsområdene, samtidig som parkarealene legger til rette for rekreasjon, opphold, lek og trening.
Klimatilpasning: Framtidens Sandnes utvikles med fokus på overvann og havstningning. Grønne parker og byrom gir integrerte løsninger for dette.
Kommersielt grunnlag: Der folk oppholder seg, kommer kremmerne. Når det tilrettelegges for aktivitet og opphold dannes grunnlag for kommersielle tilbud, servering og dermed arbeidsplasser.

ARBEIDSINTENSIV RADIUS
Arbeidsplassene i Sandnes sentrum tilrettelegges for hele regionen, og en stor del av arbeidstakerne vil ankomme med kollektivtransport. Forskning viser at folk er villige til å gå inntil 400 meter fra transportmiddel til arbeidsplass. Dette er langt kortere enn man er villig til å gå fra transportmiddel til bolig. Folk flest aksepterer med andre ord en viss avstand fra bolig til holdeplass – men forventer at jobben ligger svært nær ankomstholdeplassen.

Flest arbeidsplasser nær Ruten: Den største hovedtyngden av arbeidsplasser plasseres midt i sentrum, og innenfor en 400 meters radius fra knutepunktet med buss- og jernbanestasjon.
Utadrettet arbeidsliv i første etasje: Arbeidsplassene skal bidra til byens gateliv. Alt program knyttet til kontorbygg som kan bidra til aktivisering av vindusflater mot gaten skal legges her i første etasje. Dette kan eksempelvis være resepsjon, møterom, treningsmuligheter, modellverksted, kantine, kjøkken, trykkeri og mingleområder. Der arbeidsplassene selv ikke har ønske eller mulighet for å aktivisere førsteetasje, plikter de å låne ut arealene til grundervirksomhet eller som showrooms.
Deleordninger: Det tilrettelegges for deleordninger mellom bedrifter, som møterom, kantine/servering, print/trykk og treningsfasiliteter.

DELOMRÅDER
Sandnes sentrum deles i fem delområder som utvikles med tydelige karaktertrekk. Klare konsept sikrer forutsigbarhet for investering. Identitet for hvert delområde utvikles ved definerte kvaliteter.

Vann: Vannet utnyttes som ressurs for overvannshåndtering, flomsikring og som estetisk verdi. Estetikken utvikles ulikt innenfor områdene.
Kulturminner: Vern gjennom bruk, foredling, transformasjon eller supplerende kvaliteter skal sikre kulturminnenes tilleggsverdi for framtiden.
Bygningsutforming: Tydelige forskjeller med hensyn til høyder og tetthet preger de ulike delområdene. Materialitet og kvalitetskrav avhenger også av hvor i byen man ønsker å bygge.
Grønn utforming: Det grønne får ulik karakter innenfor de ulike bydeler ved bruk av ulike type vekster, men også i grad av vill natur, regi over utearealer, og tilrettelegging for fri bruk blant befolkningen.
Program og funksjon: Avstand til kollektivknutepunkt og nærhet til offentlige gangakser og plasser bestemmer i stor grad hvor hovedtynden av ulike funksjoner konsentreres.

Personvern og cookies