Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

SJØHAVEN – Kristiansand

I forbindelse med utarbeidelse av felles kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn ble Dyrvik, sammen med to andre team, invitert av Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune til å belyse utviklingspotensialet til Vestre havn. Hensikten med parallelloppdraget er å sikre et tilfang av ideer og løsningsmuligheter for havneområdet i et langsiktig perspektiv.

 

FAKTA

Sted: Vestre havn, Kristiansand

Samarbeid: SLA, Civitas og Norsam

Oppdragsgiver: Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune

Innhold: Fremtidsscenarier, by- og havneutvikling (kontor, handel. bolig, offentlige funksjoner og byrom).

Areal: 264 000 m2 BTA ny bebyggelse

Perspektiv: Dyrvik/SLA

Status: Parallelloppdrag 2016

 

Containerdriften skal på sikt flyttes ut av havnen og området frigjøres for byutvikling, men Vestre havn skal fortsatt ha anløp for ferger og cruise. Byplangrepet «Sjøhaven» viser ny bebyggelsesstruktur med blågrønne kvaliteter, byrom og gatenett. Viktige sammenhenger til øvrig byvev er en sentral del av besvarelsen.

Planens hovedgrep består av to primære blågrønne drag, vannkanalen mellom øst-vest som frigjør Lagmannsholmen som en holme, og den grønne kanalen med bygulvet på skrått over planområdet som forbinder Kvadraturen til Sjøparken, Kilden og Odderøya. Sjøparken er vårt forslag til Vestre havns nye kunnskapsklynge for grønn sjøteknologi. Her kan UiA etablere deler av sin undervisning i akvatisk økologi og vindkraft slik kan de bli del av et større nærings og forskningsmiljø som arbeider med integrert havbruk for bedre resursutnyttelse maritim matforskning og klimaløsninger  I «Sjøhaven» fokuseres det på ulik bearbeiding av kanten mellom by, land og vann for å skape varierte kontaktflater for både folk og bygninger, og en rik opplevelse av varierte vannrom i bydelen.

 

Personvern og cookies