Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

SØRUMSAND SENTRUM

Parallelloppdrag som grunnlag for utvikling av ny kommunedelplan for Sørumsand Sentrum. Hovedgrepet er å knytte baklandet sammen med sentrum på tvers av jernbanen, og knytte byen tettere sammen med Glomma. Dette gjøres ved å etablere fire kvalitativt ulike kiler som strekker seg fra elva, på tvers av områdets hovedstrukturer, gjennom sentrum og inn i de omliggende boligområdene.

 

FAKTA

Sted: Sørumsand, Sørum kommune

Program/innhold: Mulighetsstudier, sentrumsutvikling, masterplan

Bruttoareal: 238.000 m2 bolig / 20.000 m2 næringsbebyggelse / 13.500 m2 offentlig

Oppdragsgiver: Sørum kommune

Oppdragstype: Parallelloppdrag

Oppføring/status: Parallelloppdrag levert september 2013, regulering 2014

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: AtSite

Perspektivtegner: DownTown

 

Sørum kommune er i vekst og forventer en fordobling av innbyggertallet med de sentrumsfunksjoner det innebærer frem mot 2040. Kommunen ønsker 1700 nye boliger innenfor planområdet. Forslaget diskuterer hvordan dette kan løses gjennom en kombinasjon av transformasjon, bevaring og fortetting og hvilke konsekvenser dette vil ha på eksisterende bygningsmiljø. Prosjektet viser nye boligtypologier som spenner fra tett/lav til punkthus, lamell- og blokkbebyggelse.

Strategien er en transformasjonsprosess hvor det bygges videre på dagens veistrukturer. Sørumsandsveien styrkes romlig og gis en tydeligere gatestruktur. En viktig utfordring har vært å bygge opp under lokalt næringsliv i sentrum for å minske handelslekkasjen til Strømmen, Lillestrøm og Oslo.

De tverrgående kilene forbinder og forsterker eksisterende strukturer gjennom bearbeiding i belysning, materialbruk, vegetasjon og program. Sentrumskilen forbinder området rundt Sørumsand Mekaniske Verksted med jernbanestasjonen, det nye torget, den videregående skolen og ned mot den opparbeidede Elvepromenaden langs Glomma. Sentrum forsterkes ytterligere med et nytt bibliotek, kulturbinge, en utvidelse av rådhuset og nærings- og boligbebyggelse.

De tre øvrige kilene har alle et mer landskapsmessig preg, men programmeres ulikt. Aktivitetskilen følger et naturlig søkk i landskapet og forbinder idrettsparken med småbåthavnen. Kilen programmeres med flere mindre plasser for lek og idrett. Skogskilen opparbeides og forsterkes som et skogsdrag av edelløvtrær, mens det i Bekkekilen åpnes et eksisterende bekkedrag som i dag går i rør. Der kilene møter Elvepromenaden som går langs Glomma, gis denne en spesiell karakter og program definert av kilenes egenskaper.

 

 

Personvern og cookies