Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

STRØMMEN STASJON

Strømmen stasjon er et knutepunkt for urban utvikling på Strømmen. Hovedintensjonene i prosjektet er å tilrettelegge for fremtidsrettet byutvikling gjennom grønn urbanisering, med kollektiv transport, bolig, noe næring og samlende felles uterom som by-generatorer.

FAKTA

Sted: Strømmen
Program/innhold: Bolig, togstasjon handel, offentlig, grøntområder og møteplasser
Oppdragstype: Detaljregulering
Oppdragsgiver: BANE NOR Eiendom
Arkitekt: Dyrvik Arkitekter
Samarbeid: Atsite, Multiconsult
Perspektivtegner: Downtown/Dyrvik/Forbes Massie
Bruttoareal: 50 000 m2 BRA
Oppføring/status: Pågående detaljregulering

Viktige premisser for prosjektet var å bygge opp om, og styrke stasjonen som et levende knutepunkt, Ved en kompakt utbygging og bedre buss-, gang- og sykkelforbindelser vil Strømmen stasjon få styrket kontakt med, og betydning i, regionen. Lokalt skal prosjektområdet få bedre tilknytting Strømmen sentrum og omkringliggende turveier og rekreasjonsområder via mange og varierte gang- og sykkelforbindelser. En bevart og forsterket siktlinje fra Stasjonsveien og Strømmen stasjonsbygning skaper god visuell kontakt mellom sentrum og stasjonen.

Stasjonsbygningen fra 1854 er kontakt punktet som forener områdene på hver side av jernbanesporene og kobler byen på videre via sykkel og buss. Denne omsluttes av en urban bebyggelse mot sør-øst og en mer dempet mot nord-vest.  Internt i prosjektet søker plassering av bebyggelsen og dens arkitektoniske komposisjon og skape gode koblinger på tvers av sporene.

Et stasjonstorget etableres som en møteplass med cafe/næring og sykkelparkering Ved å la variert program møtes omkring Strømmen stasjon får vi et funksjonsblandet område der bolig, handel, service, kontor- og næringsprogram møtes.

 

Personvern og cookies