Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

TETT PÅ – Porsgrunn

Porsgrunn planlegger en utvidelse av eksisterende kollektivknutepunkt for å sikre god fremkommelighet til Grenland og sikre regionens attraktivitet i fremtiden. Porsgrunn kommune ønsker å skape et nytt kollektivknutepunkt som kobler områdene rundt stasjonen bedre sammen og en bedre overgang mellom ulike transportformer, samt en bymessig utvikling av ledige utbyggingsarealer i planområdet.

FAKTA

Sted: Porsgrunn sentrum, Porsgrunn

Program/innhold: Kollektivknutepunkt, områdeutvikling, bolig, næring, kultur

Oppdragstype: Parallelloppdrag/Mulighetsstudie

Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: Atsite

Konsulterende ingeniører: Rambøll, Norsam, Civitas

Perspektivtegner: Downtown Architectural Visualisation

Bruttoareal: ca 133 000 – 153 000 m2 BRA

I planområdet bygges det en utvidelse av eksisterende fylkesvei. For å få størst mulige byutviklingsarealer i øvrig planområde samles toglinjene med den nye fylkesveien. Stasjonen er sentralt plassert vest for disse og er lokalisert slik at den danner et fondmotiv i dagens stasjonsgate, «Jernbanegata». Øvrige utbyggingsområder underdeles i kvartaler ved videreføring av eksisterende gatenett. Dette er med på å sikre skala, gjenkjennbarhet og integrering av nye kvartaler i eksisterende bystruktur. Byrommet som skapes i tilknytning til stasjonen får aktive, utadrettede funksjoner som kultur, utdanning, handel og næring.

Kobling på tvers av vei og jernbanespor skjer i store, romslige underganger. Her blir det lagt inn funksjoner i sideveggene for å aktivisere gjennomgangen. Dette kan være vindu mot dansehall, øvingslokaler, småkiosker, sykkelverksteder o.l. Grønn mobilitet var vært et viktig fokusområde og myke trafikanter får med disse undergangene viktige koblingspunkter mellom utdannings- og rekreasjonsområder i øst og byliv og sentrumsfunksjoner i vest.

Det foreslås å bygge tettest rundt kollektivknutepunktet og prosjektet legger opp til en fleksibel struktur som kan utnyttes med flere forskjellige programmeringer og utnyttelsesgrader, avhengig av behovet i fremtiden. Felles for disse variantene er plasseringen av et stort bygg på stasjonsplassen med utadrettede næringsfunksjoner og kultur. Premissgiver for alle variantene er gode byrom med menneskelig skala og hensyn til bystrukturen rundt, samt effektivitet rundt logistikk og overganger mellom transportformer.

 

Personvern og cookies