Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

TILLER SENTRUM – Trondheim

Tiller Sentrum er et forslag til byutvikling på Tiller i Trondheim. Utfordringen var å skape et «attraktivt sentrumsområde på Tiller som skal fungere som et lokalsenter for beboerne i området samt som et styrket regionalsenter I området». Et kollektivknutepunkt skal etableres i Tiller Sentrum med tilknytting til kjøpesenteret City Syd, med tilhørende byutvikling og utvidelser av program og aktiviteter.

 

FAKTA

Sted: Trondheim, Sør-Trøndelag

Program/innhold: Bussterminal, handel, offentlig, bolig grøntområder og møteplasser

Bruttoareal: 230 000 m2 BRA bebyggelse, 30 000 m2 BRA uterom, 172 000m2 planområde

Oppdragsgiver: Modum kommune

Oppdragstype: Parallelloppdrag

Oppføring/status: Parallelloppdrag 2015

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Samarbeidspartnere: Atsite, Architectopia, Norsam

 

Planområdet preges i dag av overflateparkering og biltrafikk. For å endre Tillers identitet fra en satelittby tilrettelagt for bilen, til et bymessig og miljøvennlig sentrum med folkeliv og aktiviteter, er det nødvendig med et offensivt grep!  Forslaget viser derfor en omfattende utbygging med en viktig andel boligprogram. Tettheten av byrom, park, bebyggelse og aktiviteter er høy. Tillers rolle som ikke bare et regionalt handelssenter men også et lokalsenter stiller krav til møtet mellom kjøpesenteret og uterommene. Gatestrukturen og plassrommene bør få utadvendte fasader som nyttiggjør seg av solforholdene.

Vest i planområdet har vi foreslått kontor og næringsbebyggelse som skjermer byrommene og bebyggelsen innenfor for støy fra E6. Mot øst foreslår vi en rekke med boligkvartaler oppå en fleksibel næringsbase som vil ha gode solforhold og de høyeste punktene får mye lys og utsikt mot fjorden. I den sentrale delen har vi vist et blandet program i større volumer. Her ligger utvidelsen av City Syd, nytt kulturhus og bibliotek, konferansesenter og utvidelse av Quality Hotell Panorama.

Det er planlagt en ny bussterminal i området samt utvidelse av eksisterende kjøpesenter City Syd. Omkring dette viser prosjektet ”Tillerveven” en bymessig utvikling med gode forbindelser for gående, syklende og nye møteplasser på torg og i park. Byrom og møteplasser, som er forbundet med det omkringliggende landskapet ved hjelp av gang og sykkelveier og vegetasjon. Plassene og byparken er forbundet med en grønn sløyfe og en handels-sløyfe som stedvis løper parallelt og stedvis krysser hverandre.

Tillerveven viser en større blanding av funksjoner enn det området har i dag. Kontor, kultur, handel, logistikk, service, bolig og offentlig program møtes i det nye sentrum. Samtidig utpeker, Tillerbyen som et aktuelt sted for etablering av høyhus. Gjennom en slik typologi vil man kunne tilby gode lys og utsiktsforhold. I de øverste etasjene vil man kunne se helt til Trondheimsfjorden.

 

 

Personvern og cookies