Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

TORGGATA AREALBRUKSENDRING – Oslo

Rapporten identifiserer og dokumenterer arealbruksvirkninger av Oslo kommunes gateprosjekt i Torggata. Arbeidet er utført innenfor Statens Vegvesen, Vegdirektoratets FoU-program «Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byer» (Bedre By). Målet for programmet er å gi et bedre analysegrunnlag for samfunnsøkonomiske analyser i byområder og gi innspill til retningslinjer og veiledning til metoder for transportanalyser og samfunnsøkonomisk analyse. 

Vi fokuserte særlig på:
1. Rom og sted – forståelse av stedets fysiske forutsetning for transformasjon.
2. Lokalisering – relasjoner mellom byens geografi og det lokale gatenettet.
3. Metode – understreke betydningen av en romlig kontekstuell analyse for å avdekke sammenhengen mellom samfunnsutvikling, fysisk miljø og mobilitet.

 

FAKTA

Sted: Torggata, Oslo

Program/innhold: Rapport

Oppdragstype: Oppdrag

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen, Vegdirektoratet

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Samarbeid: Vista Analyse

Status: Mars 2018

Personvern og cookies