Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

VIKERSUND SENTRUM NORD

Vikersund Sentrum Nord er resultat av et parallelloppdrag om tettstedsutvikling på Vikersund ved Tyrifjorden i Modum kommune. Utfordringen var å skape et «attraktivt sentrumsområde som tiltrekker seg nye innbyggere og turister». Trafikknutepunktet med jernbanestasjon og bussterminal var sentralt i oppgaven. Dyrvik Arkitekters forslag «Knuteplass og Fjordlandsby» ble foretrukket som grunnlag for videre arbeid mot en områdereguleringsplan.

 

FAKTA

Sted: Vikersund, Buskerud

Program/innhold: Tettstedsutvikling rundt transportknutepunkt. Bolig, offentlige rom, park.

Bruttoareal: 30000 m2 BRA sentrumsbebyggelse

Oppdragsgiver:Modum kommune

Oppdragstype: Parallelloppdrag

Oppføring/status: Områdereguleringsplan 2014

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: SLA

Perspektivtegner: Dyrvik Arkitekter og SLA

 

Hovedidéen er å utvikle Vikersund sentrum som en moderne landsby med fokus på gode bomiljøer, lokale kvaliteter og samspill mellom land og vann. Det legges vekt på å skape gode offentlige rom og møteplasser, samt å forsterke og etablere gode forbindelser og sammenhenger, både innad i området og til omkringliggende kvaliteter i nærmiljøet. Planområdet underdeles i tre delområder med egne karakterer, program og måter å forholde seg til vannet på.

Ved eksisterende jernbanestasjon etableres et mer definert og tydeligere sentralt knutepunkt, Knuteplassen, som legger til rette for og knytter sammen alle former for transport, samtidig som det blir det viktigste offentlige rommet i landsbyen. Knuteplassen kopler seg opp mot og viderefører eksisterende sentrumsbebyggelse. Vannkanten bearbeides med brygger og nedtrappinger. En ny marina knyttes opp mot Knuteplassen.

Marken, sentralt i området, er en renere boliglandsby med integrerte arealer for rekreasjon, lek og idrett. Her er vannkanten friere og mer naturlig bearbeidet med enkelte muligheter for å komme seg ned til vannet med kajakk, for å fiske eller bade. Bebyggelsen har en stram struktur, mot den organiske landskapsbearbeidingen, og er organisert ut fra lokalklimatiske hensyn, gode uterom, støy og prinsipper for passiv oppvarming og kjøling.

Salamanderdammen nord i området, bærer preg av natur, med en liten innsjø som håndterer overvannet i området og et strandlandskap. En bryggestruktur legger til rette for lek og bevegelse rundt og over innsjøen, og videre ut i Tyrifjorden. Rundt Salamanderdammen og mot Rådhuset i nord slynger det seg en slangeblokk som gir området en romlig karakter og skjermer mot støy fra vei og jernbane. Vannkanten foran Rådhuset holdes fri for bebyggelse.

 

 

Personvern og cookies