Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

ZAPSENTRUM – Sarpsborg

I forbindelse med Intercity-utviklingen av Østfoldbanen inviterte Jernbaneverket, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Bypakke Nedre Glomma til parallelloppdrag for å belyse knutepunktutvikling rundt nye Sarpsborg stasjon. Zapsentrum viser en mulig retning for byutvikling og stasjonsløsning for å tydeliggjøre Sarpsborg stasjon som knutepunkt. 

 

FAKTA

Sted: Sarpsborg

Program/innhold: Knutepunktutvikling

Oppdragstype: Parallelloppdrag

Oppdragsgiver: Jernbaneverket, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen, Bypakke Nedre Glomma

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: SLA

Konsulterende ingeniører: Civitas, Vista analyse, Norsam

Perspektivtegner: Beauty & the bit

Oppføring/status: Parallelloppdrag 2016

 

Sarpsborg stasjon ligger i utkanten av bykjernen og preges i dag av en utydelig kobling til byen, mangel på intensitet og oppleves uten tyngdepunkt i byen. Intercity-utbyggingen og den nye plattformplasseringen lenger øst i byen muliggjør et nytt angrepspunkt for utvikling. Zapsentrum griper denne muligheten og illustrerer hvordan sentrum kan utvikles for å tydeliggjøre koblingen til stasjonen og hvordan stasjonsområdet kan transformeres til et knutepunkt.

Prosjektet tar tak i den positive næringsutviklingen som skjer i kommunen og viser hvordan sentrum kan inkorporere en større del av denne utviklingen gjennom transformasjon av kvartalene tett på stasjonen og langs Nansens gate. I tillegg foreslår prosjektet strategier for grønn mobilitet og omstrukturering av kollektivløsninger. En tydeligere og mer effektiv linjestruktur for buss bygger opp under stasjonen som fremtidig knutepunkt.

Grepet illustrerer en oppgradering av Nansens gate og hvordan denne kobler seg på en videreutviklet St. Maries gate. Sammen danner dette en ny hovedforbindelse til sentrum. Transformasjon langs Nansens gate tilrettelegger for næringsutvikling og kontorarbeidsplasser tett på stasjonen. Denne transformasjonen gir også muligheten for å øke fortausbredden, introdusere en serie av plassrom og etablere rene kollektivfelt. Dette øker kvaliteten av å ankomme og bevege seg mot sentrum og effektiviserer den opplevde distansen mentalt, men også faktisk ved at betydningen av St. Maries gate styrkes. Viktig har også en tydeligere og kortere forbindelse til Borregaardområdet vært.

Prosjektet viser også et forslag til fremtidig stasjonsløsning med en foreslått ankomstplass i enden av Nansens gate der møtet med byen tydeliggjøres. Her er hovedatkomsten til plattformene med forbindelse til nordsiden av sporene og et viktig busstopp.  Plassen strekker seg over Olav Haraldssons gate og bidrar sammen med beplantning og innsnevring av kjørebanen til å svekke barriereeffekten av denne gaten.

 

 

Personvern og cookies